Twitter_v02_edited.jpg
Our Team

​経営サポート IT 人材育成

Dynalinks LLC sẽ thành lập một tổ chức khác, DCT (Dynalinks Creative Team), nhằm tạo ra giá trị mới và hoạt động như một trung tâm kết nối tất cả các ngành, trường học, tổ chức và cá nhân. Nó cũng là một DCT (Dreams Come True) để thực hiện ước mơ của những người tương tác với chúng tôi. Tôi hy vọng những người tương tác với chúng tôi đều có được niềm vui.
LogoKanji_4x.png

​合同会社イボルブはFileMakerというアプリケーションを用いたソリューション提案をいたします。ファイルメーカーは様々なアプリケーションと連携できるため、各社のデータと情報の一元管理が可能となります。また、iPad、iPhone、iTouchのデバイス上でも動作できるため、様々なシーンでご利用頂けます。